مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار بيشتر شامل مخازن ذخيره گاز فشرده ( مثل مخازن هوا، اكسيژن و نيتروژن )، مخازن آمونياك بي آب، مخازن گازي روغني، اتوكلاوها، مخازن ذخيره آب داغ، راكتورهاي شيميايي و مخازن سرد كننده مي باشند.
آخرین خبرها