تجهیزات مکان کیال توربو کمپرسور

تمامی تجهیزات تش یکل دهنده توربو کمپرسور از سیستم هوای ورودی تا سیستم اگزوز توسط شرکت ساخت تجهیزات سپاهان تامین می گردد.
آخرین خبرها