تجهيزات مكانيكال نيروگاه گازي

توربين گاز بطور كلي از كمپرسور، اتاق احتراق و توربين تشكيل مي گردد، كه شركت ساخت تجهيزات سپاهان اجزاء تشكيل دهنده اين واحدها را تامین مي كند.
آخرین خبرها