فرصت های شغلی

نیاز های جاری:
   -
یک نفر آقا کارشناسی ارشد یا دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی با حداقل3سال سابقه کار مرتبط و حداکثر33سال سن.
- یک نفر آقا کارشناسی ارشد یا دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی یا مهندسی شیمی با حداقل3سال سابقه مرتبط و حداکثر33سال سن.

- یک نفر آقا کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی یا مهندسی مکانیک با حداقل 3 سال سابقه مرتبط و حداکثر33سال سن.
- یک نفر آقا کارشناسی ارشد مهندسی مواد-جوش و شناسایی مواد یا مهندسی مکانیک با حداقل 3سال سابقه کار مرتبط و حداکثر33سال سن.

نیازهای آتی:

 
آخرین خبرها