فرم نظر سنجی از جامعه

بسیار خرسندیم که در تنفس هوای همدلی و همکاری با شما شریکیم. در این محیط زنده و سرشار از شادابی، آیینه ای به دست مهربان شما داده ایم تا مارا چنانکه هستیم به ما نشان بدهید.

 

پرسشنامه زیر فرصتی است تا از پنجره نگاه شما سازمان خویش را به تماشا بنشینیم. امید آنکه شرکت ساخت تجهیزات سپاهان- با کمک شما- بتواند مسیر کمال را در رسیدن به یک سازمان مسئول در قبال جامعه طی کند. بسیار مزید امتنان خواهد بود که ما را مورد ارزیابی قرار دهید.

* ضروری
* 1- آشنایی کلی با شرکت ساخت تجهيزات سپاهان ، محصولات این شرکت و صنايع مرتبط با آن در چه سطحي است؟ :* 2- میزان آشنایی با پنج کانال ارتباطی شرکت ساخت تجهيزات سپاهان (ارتباط توسط تلفن ،دورنگار ، پست الکترونیکی ،سایت اینترنتی و به صورت حضوری ) چگونه است؟ :* 3- پاسخگویی موثر این شرکت از طریق کانالهای ارتباطی را چگونه ارزيابي مي نمائيد؟ :* 4- تاثیر فعالیت های شرکت ساخت تجهيزات سپاهان شامل تامین ماده اولیه صنایع داخلی - کمک به شکوفایی اقتصادی کشور از طریق صادرات -ایجاد اشتغال و برون سپاری فعالیتهای تخصصی و خدماتی مورد نیاز و ... را چگونه ارزيابي مي نمائيد؟ :* 5- رفتار اخلاقی و ارتباط با مسئولین و سازمانهای مرتبط را چگونه ارزيابي مي نمائيد؟ :* 6- مشارکت شرکت ساخت تجهيزات سپاهان در فعالیت های آموزشی ، اجتماعی ، زیست محیطی و عام المنفعه را در چه سطحي مي دانيد ؟ ( توضیح : پذيرش دانشجويان کارآموز دانشگاهها - آموزش کارآموزان مراکز صنعتی - حمايت از نمايشگاهها و سمينارها- همکاری با گروههای بازديد کننده - شرکت موثر در همايش ها و ... ) :* 7- اقدامات شرکت در ارتباط با رعايت قوانين مرتبط و کنترل و کاهش آلودگيهای زيست محيطی اصفهان توضیح: شناسايي جنبه ها و آثار زيست محيطی فعاليتها، محصولات و خدمات و کنترل آنها - ايجاد فضای سبز و ... را چگونه ارزيابي مي نماييد؟ :* 8- اقدامات شرکت در ارتباط با رعايت قوانين ايمنی و بهداشت شغلی و کنترل و کاهش مخاطرات و عوارض اصفهان را چگونه ارزيابي مي نماييد؟(توضیح: شناسايي و کنترل مخاطرات و عوارض نظير مخاطرات بهداشتی،حوادث،صدا،بوی نامطلوب و ... ) :* 9- اقدامات شرکت در ارتباط با کنترل و کاهش مصرف منابع و انرژی اصفهان را چگونه ارزيابي مي نماييد؟(توضیح : کنترل و کاهش مصرف آب، برق و گاز - استفاده از مواد قابل بازيافت - کاهش و حذف ضايعات ) :* 10- تصوير کلی شرکت ساخت تجهيزات سپاهان بعنوان يک عضو مسئول در جامعه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ :هرگونه نقطه نظر و پيشنهاد موجب مزيد امتنان خواهد بود. :
نام شرکت :
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده :
* کد تصویری
 
آخرین خبرها