انتخاب استراتژی برون سپاری با استفاده از ماتريس هاي تحليل استراتژي

چكيده 
 ايده ي اصلي اين پژوهش ارائه ي چارچوبي براي تعيين استراتژي برون سپاري برمبناي تحليل SWOT می باشد.       در تحليل SWOT، به جاي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها، از متغيرها و تحليل هاي چهار وجهي در مديريت برون سپاري استفاده مي گردد. برون سپاري و استفاده از تکنولوژي هاي پيشرفته به عنوان چالش هاي اصلي سازمان ها براي کسب مزيت رقابتي در عرصه ملي و جهاني محسوب می گردند.  نقاط برجسته و متمايز در اين پژوهش عبارتند از: تعيين متغيرهای تاثيرگذار بر برون سپاری با توجه به مطالعات گذشته؛ دسته بندي و سپس رتبه بندی متغيرها با استفاده از روش AHP؛ استفاده از تحليل چهارگوش برای انتخاب استراتژی برون سپاری در ماتريس تحليل استراتژي. الگوی مذکور با مطالعه موردی شرکت ساخت تجهيزات سپاهان، زيرمجموعه ی مديريت پروژه های نيروگاهی برای يکی از محصولات استفاده گرديد و برون سپاری مشارکت به عنوان استراتژی مطلوب پيشنهاد شد.
 
واژه‌هاي كليدي: برون سپاری، SWOT، AHP، تکنيک تحلیل چهارگوش.
آخرین خبرها