استراتژي هاي موثر بر عملكرد تامين كنندگان روشي براي توسعه تفكر ناب

چكيده 
 ايده ي اصلي اين پژوهش پيشنهاد الگوريتمي براي ناب سازي تامين كنندگان مي باشد. اين الگوريتم متشكل از 12 مرحله و 3 ابزار كاربردي ANP، DEMATEL و DEA است. روش پيشنهادی اين پژوهش، تدوين و پياده سازی استراتژی های موثر بر عملکرد تامين کنندگان، جهت ترغيب آن ها در حرکت به سمت توليد ناب با نظر تامين کننده و کارفرما(شركت ساخت تجهيزات سپاهان) است. معيارهاي تفکر ناب در قالب خوشه هاي فرايند تحليل شبکه اي دسته بندي مي گردد و با استفاده از روش آزمايشگاه ارزيابي و تست تصميم گيري، ارتباطات بين معيارها مشخص مي شود. با نظرسنجي از دو دسته تامين کننده ي کارا، مي توان استراتژي هاي موثر بر عملکرد تامين کنندگان را بر اساس معيارهاي تفکر ناب رتبه بندي نمود. استراتژي مديريت مالي و استراتژي تامين بر اساس مشارکت، به عنوان استراتژي هاي برتر، برنامه هاي عملياتي زيرمجموعه آن ها در دستور کار کارفرما قرار مي گيرد.
آخرین خبرها